INPLANET MUSIC

  CATEGORY Contents (23)   Promotion (49)   Platform (14)  
  PROJECT NO. 86    
  위위 1st 단독콘서트
  HANA 기획/진행
  지원: KT&G 상상마당
  PROJECT NO. 85    
  보니 정규 2집 신보경
  쇼케이스 기획/진행
  지원: 한국콘텐츠진흥원
  PROJECT NO. 84    
  보니 정규 2집 [신보경]
  앨범 제작/프로모션
  지원: 한국콘텐츠진흥원
  PROJECT NO. 83    
  윌콕스 - Wilcoxroom
  콘서트 기획/진행
  PROJECT NO. 82    
  보니, 윌콕스, 위위 #Departure 소극장 콘서트 기획/진행
  PROJECT NO. 81    
  보니 싱글 [밤밤밤] 제작/프로모션
  with Apple Music/Merlin Network
  PROJECT NO. 80    
  화지 WASD 콘서트
  기획/진행
  지원: 한국콘텐츠진흥원
  PROJECT NO. 79    
  화지 EP [WASD] 앨범 제작/프로모션
  지원: 한국콘텐츠진흥원
  PROJECT NO. 78    
  윌콕스 2nd 콘서트
  6:05 기획/진행
  PROJECT NO. 77    
  2017 인플래닛 라이브 실황 앨범 무료 배포
  지원: 한국콘텐츠진흥원
  PROJECT NO. 76    
  2017 인플래닛 레이블 콘서트 with 쿠마파크
  지원: 한국콘텐츠진흥원
  PROJECT NO. 75    
  윌콕스 토크앤라이브 vol.2 기획/진행
  PROJECT NO. 74    
  보니&윌콕스 in Veloso
  기획/진행
  PROJECT NO. 73    
  윌콕스 1st 단독콘서트
  Le Grand Bleu 기획/진행
  지원: KT&G 상상마당
  PROJECT NO. 72    
  B1 Live 프로젝트
  PROJECT NO. 71    
  화지 1st 단독콘서트 ZISSOU 기획/진행
  지원: KT&G 상상마당
  PROJECT NO. 70    
  윌콕스 토크앤라이브
  with 원데이원송
  PROJECT NO. 69    
  화지 - ZISSOU 99 @ 벨로주 공연
  PROJECT NO. 68    
  화지 [ZISSOU] 전시회 & 오픈세션
  with Brown Breath
  PROJECT NO. 67    
  LABEL WORKS - INPLANET 공연
  with 폼텍웍스홀
  1     2     3     4     5     
  no, i’m not (2019.10.18)
  zoey
  하기 싫어 (2019.10.07)
  미노이(meenoi)
  아사랑에빠지고싶 (Feat. 서사무.. (2019.10.06)
  DAMYE(담예)
  위위 1st 단독콘서트
  HANA 기획/진행
  보니 정규 2집 신보경
  쇼케이스 기획/진행
  ⓒ Inplanet music. All rights reserved. INPLANET CHANNELS: